Arzı etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

Malın piyasa fiyatı: İşletmeler sattıkları malın fiyatı yükseldikçe kârlarını arttırmak için daha çok ürünü satışa sunacaklardır. Dolayısıyla fiyatlardaki artış da arzı arttıracaktır. Yani arz, malın fiyatına bağlıdır. İşletmelerin temel amaçları kârlarını en yüksek konuma çıkarmak olduğundan, bir malın fiyatının yüksek olması, işletmenin daha kârlı olmasını sağlayacaktır. O hâlde daha yüksek fiyat, daha yüksek miktarda arz demektir.

Üretim faktörlerinin maliyetleri: Üretimde kullanılan malzemeler, makineler, finansman ve işçilik, üretim faktörleri olarak kabul edilir. Üretimde kullanılan girdilerin maliyetleri yükseldiğinde artış birim fiyata yansıtılır. Maliyetlerin artması kârlılığı olumsuz etkileyeceği için işletmeler üretim miktarlarını kısabilirler. Üretim miktarının azalması da arzı azaltacaktır. Bir malın arzı, üretim faktörlerinin fiyatlarına bağlıdır. Bir faktörün, bir malın üretimindeki kullanım alanı fazla ise bu faktörün fiyatında yükselmeye sebep olacağından, malın maliyetinin de yüksek olmasına sebep olacaktır. Maliyeti yükselen malın arzı düşecektir. Faktör fiyatlarının düşük olması durumunda, maliyet düşecek ve dolayısıyla arz artacaktır.

Ülkenin teknoloji düzeyi: Yeni buluşlar, yeni üretim yöntemlerinin uygulanması, verimliliği arttırıp üretim maliyetini düşürecektir. Maliyetlerin düşmesi de arzın artmasına neden olacaktır. Örneğin, insan emeği yerine makinelerin kullanılması üretimi artıracak, maliyeti düşürecek ve malların arzı artacaktır.

Ekonomik kararlar: Kamu otoritesi sosyal ve ekonomik nedenlerle piyasayı etkileyecek kararlar alabilir. Örneğin, üretimi ve yatırımcıyı teşvik etmek amacıyla birtakım düzenlemeler yaparak kurumlar vergisinde indirime gidebilir veya işletmeleri doğrudan ilgilendiren başka vergileri azaltabilir. Verginin yanında belli bir sektöre veya iş koluna yönelik teşvik tedbirleri de maliyet ve fiyat yapısı üzerinde belirleyici olabilir. Benzer şekilde vergi yükünü arttırıcı politikalar da maliyeti arttırabilir. Bu gibi durumlar ise arzı etkileyecek sonuçlar doğurabilir.

Geleceğe dönük fiyat beklentileri: İşletmeler ileride oluşacak fiyat hareketlerini kendilerince tespit ederek üretim miktarlarını bu düşünceleri doğrultusunda belirleyebilirler. Örneğin, yeni piyasaya çıkaracakları bir ürünün zaman içerisinde tanınıp rağbet göreceğini düşünerek fiyatını yüksek tutabilirler, daha çok kazanmak düşüncesiyle üretimlerini de arttırmak gibi bir hedefleri olabilir.

Üretim koluna özgü faktörler: Üretim kolunun kendine has özellikleri arzı etkileyebilir. Örneğin, tarımsal üretimde iklim koşullarının uygun olmaması, don, kuraklık gibi etkenler arzı etkileyen başlıca unsurlardandır. Diğer yandan, malın kendine özgü yapısı da arzı etkileyebilir. Örneğin, bazı tarımsal malların bekletilmeden satılması gerektiğinden üreticisi malı en kısa zamanda pazara arz etmek zorunda kalacaktır.