Gelir dağılımı; bir ülkede belirli dönemler içinde üretilen gelirin fertler, fertlerden oluşan gruplar veya üretim faktörleri arasında bölünmesidir. Gelir dağılımının başlıca dört türü vardır. Bunlar aşağıdaki gibi açıklanabilir:

1. Fonksiyonel gelir dağılımı: Üretim faktörlerinin millî gelirden aldıkları payı, bu faktörlerin üretime katkıda bulunurken yaptıkları fonksiyona göre ayıran bir dağılımdır. Bir başka ifadeyle,  fonksiyonel gelir dağılımı, millî gelirin üretilmesine katkıda bulunan üretim faktörlerinin millî gelirden aldıkları paylar, yani millî gelirin ücret, faiz, rant ve kar arasındaki dağılımıdır. Bu dağılım, millî gelirin çeşitli sosyal tabakalar arasında nasıl dağıldığını, millî geliri üretime katılan üretim faktörleri sayısı kadar bölerek gösterir. Bu tür dağılım, sosyal sınıfların kendi içlerinde olası farklılıkları göstermez.

2. Kişisel gelir dağılımı: Millî gelirin ülkedeki nüfusu oluşturan kişiler tarafından nasıl paylaşıldığını gösteren dağılımdır. Bu dağılımda kişiler eşit olarak düşünülür ve sosyal sınıf farklılıkları göz önüne alınmaz. Toplam millî gelir, ülkenin nüfusuna bölünerek elde edilen kişi başına düşen millî gelir, bu dağılıma ait bir ölçüttür. Bir başka ölçüt; ülke nüfusunu en düşük gelirli grup ile en yüksek gelirli gruba doğru, beş eşit gruba ayırır ve her gruba ait millî gelir hesaplar.  Gruplara denk gelen millî gelirin toplam millî gelire olan yüzdesini hesaplayarak beş grup arasında karşılaştırma yapar. Gelir dağılımındaki eşitsizlik en düşük gelirli % 20 ile en yüksek gelirli %20'nin millî gelirden aldıkları paylar arasında büyük bir farkın olması demektir.

3. Sektörel gelir dağılımı: Bu dağılım millî geliri ekonomideki üretim sektörlerine göre ayırır. Tarım, sanayi, hizmet, ticaret ve diğer sektörlerin millî gelirden aldıkları payları gösteren sektörel gelir dağılımı, o ülkenin ekonomik gelişimi açısından da bilgi verir. Yıllara göre incelenebilecek olan bu dağılım,  o ülkenin endüstrileşme sürecinde hangi konumda olduğu, küreselleşme sürecinde ise hangi sektöre ağırlık vermesi veya vermemesi gerektiği gibi konularda ülkelere politika önerileri açısından ışık tutar.

4. Bölgesel gelir dağılımı: Millî gelirin ülkedeki farklı bölgelerde yaşayan kişilere göre dağılımıdır. Bu gelir dağılımı, ülkenin gelişmiş ve az gelişmiş bölgeleri arasındaki farklılıkları gösterir ve bölgesel gelişim araştırmacıları ve ülkedeki politika yapıcıları için önemli bir kaynaktır.